Mali İşler Şube Müdürlüğü

Müdürlüğümüz, Başkanlığımız bütçe taslağının hazırlanması, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ilgili yılı bütçe kanunu ve uygulama tebliğleri doğrultusunda bütçe ödeneklerinin kullanılması, gelir ve giderlere ait kayıtların tutulması, bütçemizin büyük bir kısmını oluşturan cari giderlerin (elektrik. su, doğalgaz, telefon, yurtiçi ve yurtdışı yolluklar, sağlık giderleri vs. gibi ) koordinesini sağlamak, 2886 Sayılı Devlet İhaleleri Kanunu çerçevesinde kiraların sözleşme süreçlerinin takibi gibi işleri yürütür.
Mali İşler Şube Müdürlüğü 3 şeflikten oluşmaktadır.

Tahakkuk Şefliği

Akademik ve İdari personelin yurtiçi, yurtdışı ve sürekli görev yolluklarının hazırlanması, elektrik, su doğalgaz, telefon ödemelerinin tahakkuk işlemlerinin hazırlanması,ve tahakkuk evraklarının Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi,
Yurtdışı üyelik aidatlarının ödenmesi,
Temsil Ağırlama ve Organizasyon Giderleri

Bütçe İzleme, Hazırlama ve Uygulama Şefliği

Tüm birimlere yatırım bütçe çağrısı yapılması ve hazırlanması,
Daire Başkanlığının bütçesi taslağının hazırlanması,
E-Bütçede Başkanlığa tahsis edilen bütçenin yıl içinde ödenek harcama vs. işlemleri ve gerekli dökümanların tutulması, takibinin yapılması,
Elektrik, Su ve Doğalgaz aboneliği işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
İdari Personelin Doğum Yardım işlerinin yapılması
Başkanlık personelimizin maaş işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

Kiralama Ofisi

2886 sayılı Devlet İhaleleri Kanununa tabii kira ve sözleşme süreçlerinin takip edilmesi,Üniversitemiz taşınmazlarının ihale usulüyle kiraya verilmesi işlemleri
Üniversitemiz taşınmazlarının gelirlerinin takip edilmesi,
Yer Tesliminin yapılması

Taşınır Kayıt ve Kontrol Şefliği (Bu birim direkt olarak Harcama Yetkilisi'ne bağlıdır)

Başkanlığın harcama yetkisi alanında olan tüm tüketime yönelik sarf malzemeleri, dayanıklı tüketim malzemelerini ve makine teçhizatların (var olan satın alınan ve bağış yapılan) taşınır işlemlerinin kayıt altına alınması, izlenmesi işe merkez ambar stoklarının takibinin yapılması.